V6 Vortec w/ Points Type Ignition Wire Set

V6 Vortec w/ Points Type Ignition Wire Set

$128.58 $85.95
Includes: Wires Only 

Replaces : O.E.M no. 84-863656A2 Sierra no. 18-8829-1 GLM no. N/A 

Fits: V6 Vortec w/ Points Type Ignition

Reviews